slide 1
 
slide 4

Aktivna zona: Nedovoljno sredstava za cetinjski NVO sektor

skupstina cetinje
Aktivna zona
je danas (03.03.2014.godine) učestvovala na Javnoj raspravi povodom donošenja Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za tekuću godinu. Javna rasprava se održala u upravnoj zgradi prijestonice Cetinje.


Upravni odbor naše organizacije posebno je razmatrao stavke navedene u dijelu plana rashoda namijenjenih za nevladin sektor. Prilikom razmatranja, uočene su nekolike nelogičnosti, za koje se ispostavilo da nijesu tehnička greška prilikom stvaranja plana rashoda.


Prije svega, govorimo o transveru pod šifrom 431411 – Transver NVO i transveru pod šifrom 431412 – Transver udruženjima i organizacijama. Po posljednjim važečim zakonskim regulativama koje uređuju prava i obaveze nevladinih organizacija (Zakon o nevladinim organizacijama, broj:23-2/11-3/17, usvojen: 22.07.2011.godine), nevladine organizacije su: udruženja građana i fondacije. Dakle, ukoliko govorimo o nevladinim organizacijama (NVO), pod tim se podrazumijevaju i udruženja i fondacije. Ovim Planom rashoda, došlo je do izdvajanja transvera namijenjenog za NVO i transvera namijenjenog za udruženja i organizacije. Kako je našim predstavnicima objašnjeno, pomenuti transveri pod nazivom: Transveri NVO su namijenjeni za Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2014.godinu, dok je drugi transver namijenjen takođe nevladinim organizacijama, ali će ta sredstva (30.000 eura) biti isplaćivana na druge načine. Kada smo pitali o kakvim se to načinima radi, sekretar Sekretarijata za finansije i razvoj preduzetniptva, g-din Zoran Jovićević, nam je pojasnio da će ta sredstva dobijati organizacije koje se obrate gradonačelniku za pomoć.


Aktivna zona je i na kraju javne rasprave ostala odlučna u tome da se protivi ovakvom načinu raspodjele sredstava organizacijama, jer se na taj način izbjegavaju pravni okviri koji uređuju načine raspodjele sredstava, i daje se mogućnost manipulacijama, odnosno, nesavjesne raspodjele sredstava, s obzirom na to da o tolikim sredstvima odlučuje samo jedan čovjek. Takođe, smatramo da je cifra od 5000 eura, koja je ovim planom predviđena za raspodjelu prilikom objavljivanja javnog Konkursa, nedovoljna za cijeli nevladin sektor na Cetinju.


Naš predlog na javnoj raspravi je bio da se precizira naziv transvera, koji bi nakon izmjene glasio: Transveri nevladinom sektoru na osnovu Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.


Dalje, ono što nas je posebno začudilo jeste i razlika, u novčanom smislu, između Transvera obrazovanju pod šifrom: 431211 i Transvera sportu pod šifrom: 431321. Od kad je pomoć obrazovnim ustanovama postala manje važna od pomoći sportskim kolektivima i to za čak 195.000,00 eura manje važna? Na Cetinju postoji više osnovnih i srednjih škola, a da ne govorimo o fakultetima kojima je sigurno potrebna hitna novčana pomoć. Svaka od škola posjeduje i organizovane udruge učenika i studenata koji su spremni da realizuju projekte od velike bitnosti za omladinsku politiku u našem gradu, ali nikako nijesu u mogućnosti da dobiju finansijsku podršku. Sa druge strane, sportski kolektivi su u svakom pogledu važan segment našeg društva, ali po našem mišljenju, obrazovanje ide prije svega. Ja raspravi smo naveli da u planu rashoda nije precizirano ni za koje se tačno svrhe predviđaju transveri obrazovanju, te smo se pitali šta se to može kupiti za 5.000 eura i podijeliti na preko deset obrazovnih ustanova u našoj Opštini?

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.