slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Inicijativa za osnivanje Omladinskog kluba na Cetinju

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

OK Cetinje
Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Džo­na­tan Li­ving­ston'' i ''Gra­đan­ski kre­a­tiv­ni cen­tar'' po­kre­nu­le su pro­je­kat ko­ji ima za cilj da se ohra­bre po­je­din­ci i kom­pa­ni­je da do­ni­ra­ju sred­stva za otva­ra­nje omla­din­skog klu­ba na Ce­ti­nju i na taj na­čin po­ka­žu hu­ma­nost, dru­štve­nu od­go­vor­nost i osje­tlji­vost za pro­ble­me s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju dje­ca i mla­di.

Astronautkinja NASA-e u Američkoj čitaonici

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

čovjekovo putovanje u kosmos
nedjelju 20.09.2015. godine u 18 h  u Američkoj čitaonici na Cetinju a u saradnji sa Američkom Ambasadom u Crnoj Gori gostovaće astronautkinja NASA-e Marša Ajvins koja će držati predavanje o Čovjekovom putovanju u kosmos.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.