slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona dostavila prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Statuta Prijestonice

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

skupstina cetinje
Aktivna zona je dostavila Odboru za izmjene i dopune Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Prijestonice Cetinje, prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Statuta Prijestonice Cetinje.

Prije svega, Aktivna zona je skrenula pažnju na slab proces informisanja građana o procesu izmjena i dopuna Statuta Prijestonice Cetinje. Upravo iz tih razloga smo i kasnili sa podnošenjem prijedloga, koji se konkretno odnose na saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama.

U Nacrtu dokumenta koji je objavljen na zvaničnoj internet preznetaciji Prijestonice Cetinje, a koji je objavljen sa zakašnjenjem od pet dana, uskrativši javnost za dodatnih pet dana javnog konsultovanja o bitnom dokumentu, primijetili smo da je dio Statuta koji se odnosi na saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama izostavljen.

U dopisu koji smo proslijedili pomenutom Odboru, izrazili smo zabrinutost zbog izostanka članova koji se odnose na saradnju sa NVO, budući da su isti postojali u prethodnom Statutu, a bez kojih ne bi bilo uslova za uspostavljanje saradnje između gradonačelnika i NVO, u prvom redu, te saradnje između skupštine i NVO (institut ,,prazna stolica'') i obaveznog organizovanja godišnjih konsultativnih sastanaka, u drugom redu.
Ovi članovi se odnose i na obavezu gradonačelnika da, najmanje jedanput godišnje, organizuje radni sastanak glavnog administratora, starješina organa i javnih službi sa predstavnicima nevladinih organizacija u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

Aktivna zona očekuje da se prijedlozi uvaže i da Odbor objavi izvještaj sa održanih javnih konsultacija povodom pripreme ovog dokumenta.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.