slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona dostavila prijedloge za Program rada Skupštine Prijestonice za 2014. godinu

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

drugo skupstinsko zasijedanje2
Na osnovu poziva nevladinim organizacijama da dostave prijedloge i mišljenja o pitanjima po kvartalima koja bi trebalo uvrstiti u Program rada Skupštine za 2014.godinu, Aktivna zona je dostavila četiri prijedloga koja se tiču poboljšanja saradnje između NVO sektora i lokalne samouprave.
 
Aktivna zona se svojim osnivanjem obavezala da će raditi na poboljšanju saradnje između lokalne samouprave i nevladinog sektora u našem gradu, te su naši prijedlozi usko vezani za tu tematiku. Naša organizacija će i u ovoj godini nastaviti sa uspješnim djelovanjem, sa akcentom na uključivanje građanstva u rad lokalne samouprave kroz njene institucije.
 
Predsjedniku Skupštine Prijestonice, g-dinu Jovanu Martinoviću smo dostavili sljedeće prijedloge:
1.    Prijedlog o potpisivanju SPORAZUMA o saradnji Skupštine Prijestonice Cetinje i nevladinih organizacija (prvi kvartal) – Zbog dugogodišnjeg nezavidnog nivoa saradnje lokalnog parlamenta sa nevladinim organizacijama, predlažemo da se na posebno organizovanom sastanku potpiše pomenuti Sporazum, koji će uređivati odnose lokalnog parlamenta i NVO, ali i obavezati obije strane na zajedničko djelovanje i međusobno poštovanje. Važnost ovog dokumenta je prepoznala Zajednica Opština Crne Gore, koja je i stvorila Model Sporazuma, ali i druge važnije institucije na evropskom nivou (kako se navodi u preambuli Sporazuma). Potpisivanje ovog Sporazuma ne bi odmah riješilo sve probleme u saradnji, ali bi zasigurno dalo više prilika za poboljšanje iste. Sporazum podrazumijeva i osnivanje Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama koji bi bio zadužen za praćenje primjene Sporazuma, ali i za uspostavljanje drugih vidova saradnje.

2.    Prijedlog o osnivanju Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama (prvi kvartal) – Na osnovu potpisanog SPORAZUMA o saradnji, sljedeći korak je osnivanje Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama. Takođe, na osnovu Statuta svake crnogorske Opštine, glavnog grada i Prijestonice (ukoliko su usklađeni sa novim Zakonom o lokalnim samoupravama), obavezno je osnovati Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama. Uloga ovog Savjeta bi prvenstveno bila: praćenje primjene Sporazuma o saradnji sa NVO, ali i rješavanje drugih bitnosti za sve strane potpisnice Sporazuma.

3.    Prijedlog o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (prvi kvartal) – Zajednica Opština Crne Gore je pripremila model i ove Odluke, sa ciljem uređivanja načina finansiranja nevladinih organizacija iz lokalnih budžetskih jedinica. Zakonom o nevladinim organizacijama sve Opštine su u obavezi da jednom godišnje objavljuju, i na osnovu Odluka Komisije za raspodjelu sredstava, raspodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama iz lokalnog budžeta u skladu sa korisnosti određenih projekata za lokalnu zajednicu. Cetinjski nevladin sektor ima veoma negativno iskustvo u dosadašnjoj raspodjeli pomenutih sredstava, te stoga, naša organizacija predlaže usvajanje nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO, kako bi se na što efikasniji način riješio problem raspodjele. Ova Odluka sadrži sve neophodne kriterijume koje NVO moraju ispuniti kako bi bile dio korisnika budžetskih sredstava, ali i precizno određuje ulogu Komisije za raspodjelu sredstava, prava i obaveze Skupštine lokalne samouprave.

4.    Prijedlozi o poboljšanju načina finansiranja aktivnosti nevladinih organizacija (Nacrti Obrasca za prijavu na Konkurs, Evaluacioni uzvještaj za Komisiju za saradnju sa NVO i raspodjelu sredstava za projekte NVO) (prvi kvartal) – Naša organizacija je u prethodnoj godini pripremila OBRASCE za prijavu nevladinih organizacija na Konkurs za raspodjelu sredstava, koji su u skladu sa gore pomenutom Odlukom. Takođe, pripremili smo i Evaluacioni izvještaj za članove komisije koji bi im olakšao način rangiranja najbolje pripremljenih projekata i izvještaja o prethodno realizovanim projektima. Na ovaj način bi se pospješila primjena Odluke o kriterijumima, načinu i raspodjeli sredstava NVO (koja bi prethodno bila usvojena na skupštinskom zasijedanju), ali i nivo profesionalnosti na obije strane.
 
Naša organizacija je ponudila i tehničku podršku prilikom usklađivanja pomenutih pravnih regulativa sa opštinskim regulativama. Sektor za pravno savjetovanje će i u budućnosti raditi na poboljšanju pravnih regulativa koje su od bitnosti za regulisanje pitanja u vezi sa nevladinim sektorom i drugo.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.