slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Inicijativa za osnivanje Omladinskog kluba na Cetinju

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

OK Cetinje
Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Džo­na­tan Li­ving­ston'' i ''Gra­đan­ski kre­a­tiv­ni cen­tar'' po­kre­nu­le su pro­je­kat ko­ji ima za cilj da se ohra­bre po­je­din­ci i kom­pa­ni­je da do­ni­ra­ju sred­stva za otva­ra­nje omla­din­skog klu­ba na Ce­ti­nju i na taj na­čin po­ka­žu hu­ma­nost, dru­štve­nu od­go­vor­nost i osje­tlji­vost za pro­ble­me s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju dje­ca i mla­di.

Pre­ma ri­je­či­ma ko­or­di­na­tor­ke pro­jek­ta De­ja­ne Ru­do­vić sma­tra­ju da bi se otva­ra­njem omla­din­skog klu­ba, ko­ji je pred­vi­đen i Lo­kal­nim pla­nom ak­ci­je za mla­de, stvo­ri­la mo­guć­nost za za­do­vo­lje­nje po­tre­ba ka­ko dje­ce i mla­dih, ta­ko i omla­din­skih or­ga­ni­za­ci­ja.

Pla­ni­ra­no je da omla­din­ski klub po­red dje­ce osnov­no­škol­skog uz­ra­sta oku­plja i mla­de od 15 do 28 go­di­na. Mla­di će u klu­bu kroz osni­va­nje in­ter­net klu­ba, bi­bli­o­te­ke kao i kroz obu­ke od stra­ne struč­nja­ka, bi­ti uklju­če­ni i u osmi­šlja­va­nje te­mat­skih ra­di­o­ni­ca i raz­li­či­tih edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma, a po­red ure­đe­nog pro­sto­ra i opre­me za rad do­bi­će i ono što je naj­va­žni­je, a to je si­gur­no mje­sto gdje mo­gu bo­ra­vi­ti i pro­vo­di­ti slo­bod­no vri­je­me – ka­za­la je Ru­do­vi­će­va.

Pro­je­kat otva­ra­nja omla­din­skog klu­ba, ka­ko je re­kla, re­a­li­zu­je se u okvi­ru pro­gra­ma „Aka­de­mi­ja odr­ži­vo­sti“ Fon­da za ak­tiv­no gra­đan­stvo (FAKT) ko­ji će na sva­ki pri­ku­plje­ni euro to­kom ovog pro­jek­ta do­ni­ra­ti još je­dan.

Pri­ku­plje­ni no­vac će se is­ko­ri­sti­ti za adap­ta­ci­ju pro­sto­ri­ja u Cr­ve­nom kr­stu i na­bav­ku po­treb­nog in­ven­ta­ra, ka­ko bi omla­din­ski klub od ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne po­čeo s ra­dom – ka­za­la je Ru­do­vi­će­va i po­zva­la or­ga­ni­za­ci­je, po­je­din­ce i kom­pa­ni­je da do­ni­ra­njem sred­sta­va na ži­ro ra­čun 510-73126 kod Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke po­mog­nu otva­ra­nje omla­din­skog klu­ba i ta­ko do­pri­ne­su re­a­li­za­ci­ji ove ide­je.
 
Izvor: www.dan.co.me 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.