slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Publikacija: Doprinos Aktive zone u implemetaciji LPAM-a Prijestonice Cetinje 2012-2015

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

aktivna zona slika
Predstavljamo publikaciju ''Doprinos Aktivne zone u implementaciji Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje 2012-2015.''
 
Aktivna zona je osnovana 2012. godine, ubrzo nakon što je lokalni parlament Prijestonice Cetinje usvojio prvu strategiju za razvijanje omladinske politike i poboljšanje položaja mladih u zajednici  - Lokalni plan akcije za mlade.
 
U skladu sa Nacionalnim planom akcije za mlade mnoge crnogorske opštine su pristupile izradi lokalnih planova akcije za mlade među kojima je i Prijestonica Cetinje. Tehničku podršku Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade je pružio Centar za mlade ''Proactive'' i UNDP kancelarija u Crnoj Gori,  a strategija je obihvatala period od četiri godine, zaključno sa 2015. godinom.
 
LPAM Prijestonice Cetinje je jedan od kvalitetnije pripremljenih strateških dokumenata lokalne samouprave, upravno zbog uključivanja velikog broja pojedinaca, organizacija civilnog društva i institucija u njegovom stvaranju. Međutim, lokalna samouprava, odnosno, resorni sekretarijat, nije kvalitetno pristupio njegovoj realizaciji. Da napomenemo, resorni sekretarijat je bio u obavezi da osnuje posebni Tim za razvoj i praćenje implementacije LPAM-a, donosi godišnje planove akcije, kao i izvještaje, ali je u periodu od četiri godine realizovao jednodnevne akcije koje nijesu bile dovoljne da se na polju omladinske politike vide konkretni rezultati, mjerljivi po osnovu strateških zadataka iz LPAM-a.
 
Na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, koji je Aktivna zona uputila Upravi za sprot i mlade (koja je preuzela dužnosti od dotadašnjeg resornog sekretarijata za socijalnu politiku i mlade), dobili smo informacije o realizaciji aktivnosti koje su dio planova LPAM-a.  Izvještaj se odnosio na 2012, 2013. i 2014.godinu, a u njemu se nalaze i informacije o realizaciji aktivnosti koje nijesu sastavni dio LPAM-a već jednodnevne aktivnosti sprovedene u saradnji sa organizacijama civilnog društva sa Cetinja i drugih crnogorskih gradova.
 
Iako je pomenutim zahtjevom tražena informacija o sredstvima koje je resorni sekretarijat utrošio prilikom realizacije pomenutih aktivnosti iz izvještaja, te informacije se nijesu našle u odgovoru.
 
Sekretarijat je u 2012.godini, u realizaciji aktivnosti sarađivao sa Savjetom mladih Prijestonice Cetinje, a aktivnosti koje su se organizovale su: promovisanje LPAM-a, učešće u aktivnosti ''Otvoreni parlament, u fokusu mladi'', iniciranje izbora za đački parlament u srednjim školama, učešće članova/ca Savjeta na međunarodnim seminarima, akcije prikupljanja finansijske podrške za socijalno ugrožene građane, i sl.
 
U 2013. godini se može izdvojiti osnivanje javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama  u razvoju, čime se itekako unaprijedio položaj mladih OSI. Prijestonica Cetinje je u saradnji sa Fondacijom ''Pretović Njegoš'' osnovala i Francuski ugao u francuskom poslanstvu u Njegoševoj ulici, čime je obezbijeđen prostor gdje se građani mogu upoznati sa francuskom kulturom putem organizovanje filmskih projekcija, kurseva francuskog jezika i sl. Osnovana je i Američka čitaonica u Dečanskoj ulici, uz saradnju sa Ambasadom Sjedinjenih američkih država u Podgorici.
 
Savjet mladih je i u 2013.godini radio na poboljšanju uslova za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih, te je rekonstruisao košarkaški teren u parku ''13.jul'', učestvovao u realizaciji ''Gimfesta'' i jednodnevne aktivnosti iz oblasti zdravlja.
 
Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade je u 2014.godini takođe učestvovao u organizovanju ''Gimfesta'', a Prijestonica je organizovala niz kulturno-zabavnih programa i manifestacija, koje nijesu nužno bile namijenjene mladoj polulaciji, ali su se takođe našle u izvještaju o realizaciji LPAM-a za 2014.godinu.

Da podsjetimo, LPAM je postavio par velikih strateških ciljeva koji se odnose na osposobljavanje prostornih kapaciteta za provođenje slobodnog vremena mladih, osnivanje omladinskog kluba, pokretanje informativnog web sajta za mlade, promovisanje volonterizma i osnivanje volonterskih grupa, studijske posjete gradovima i univerzitetima u regionu, realizacija aktivnosti za poboljšanje položaja mladih pripadnika RAE populacije i sl. Lokalna samouprava i sekretarijat nijesu uspjeli da za period od četiri godine realizuju ni jednu od pomenutih većih strazeških ciljeva, te se postavlja pitanje, da li je LPAM bio uopšte i potreba i koliko je pametno razgovarati o novom strateškom dokumentu koji će biti namijenjen poboljšanju omladinske politike grada u narednih četiri godine.
 
Važno je napomenuti da su organizacije civilnog društva sa Cetinja bile veoma vrijedne u prethodnom periodu i realizovale aktivnosti namijenjene mladim Cetinja, uz podršku donacija stranih fondova, u iznosu od oko 50 hiljada eura.
 
Publikaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.