slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Organizovane edukativne radionice u okviru projekta ,,Otvoreno o korupciji''

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

otvroreno o korupciji radionice
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ,,Ak­tiv­na zo­na” organizovala je prethodna dva dana edu­ka­tiv­ne ra­di­o­ni­ca o ko­rup­ci­ji, u okviru projekta ,,Otvo­re­no o ko­rup­ci­ji”.
 
Pre­da­vač je bio Vuk Ma­raš, di­rek­tor pro­gra­ma ,,Mo­ni­to­ring i ana­li­ti­ka” u Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS), a  učestvovalo je preko 40 mladih ljudi sa  Cetinja koji su imali priliku da se in­for­mi­šu o si­ste­mu bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je na lo­kal­nom i na­ci­o­nal­nom ni­vou.
 
Maraš je govorio o pojmu i oblicima korupcije kao i načinima sprečavanja te pojave. Bilo je riječi i o političkoj korupciji, radu Agencije za sprječavanje korupcije, kao i o radu Tužilaštva i kaznenoj politici kada je korupcija u pitanju.
 
Dio po­la­zni­ka radionica ima­će pri­li­ku da po­sje­ti lo­kal­ni par­la­ment na Ce­ti­nju, gdje će se upo­zna­ti sa an­ti­ko­rup­tiv­nim prav­nim okvi­rom na lo­kal­nom ni­vou, a za­tim i Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ko­ja dje­lu­je na na­ci­o­nal­nom ni­vou i sa­mim tim se upo­zna­ti sa na­po­ri­ma te agen­ci­je na su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je na na­ci­o­nal­nom ni­vou.
 
Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija. 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.