slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Objavljen Javni konkurs za izbor članova Radne grupe za izradu LPAM-a za prijestonicu Cetinje

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

cetinje
Lokalnim planom akcije za mlade LPAM
utvrđuju se ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, a sve u cilju ostvarivanja interesa mladih. LPAM donosi Sekretarijat za kulturu, sport i mlade za period od četiri godine.
 
Radnu grupu bi trebalo da čini deset članova, od kojih će jedan biti predstavnik Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Prijestonice. Takođe, u Radnoj grupi bi trebalo da bude predstavnik nevladine organizacije „Lovćen“, koja je nositelj projekta ,,Strateško planiranje po mjeri mladih”, u okviru kojeg se i realizuje izrada novog LPAM-a. Preostalih osam članova grupe biraju se putem javnog poziva.
 
Sekretarijat za kulturu, mlade i sport poziva predstavnike ustanova iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i dječje zaštite, kulture, kao i nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima mladih i volonterske grupe sa sjedištem na Cetinju, da predlože kandidate za članove Radne grupe koja će izraditi Nacrt Strategije za mlade na lokalnom nivou za period 2019-2022.godine.
 
Predloženi kandidati bi trebalo da imaju iskustvo u radu sa mladima, ili sa pitanjima i oblastima koja se tiču mladih. Zadatak Radne grupe je da, pri izradi Nacrta strategije za mlade na lokalnom nivou, uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme, identifikuje strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti.
 
Kandidat za člana Radne grupe može biti crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Prijestonici Cetinje, koji se bavio pitanjima koja se odnose na omladinsku politiku i nije član političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta, biografiju kandidata sa podacima o iskustvu koje se odnosi na omladinsku politiku, odnosno rad sa mladima, motivaciono pismo, sa naznakom za koju se tačno poziciju kandiduje (predstavnik omladinske NVO, volonterske grupe, muzeja, fakulteta, srednje škole ili privrednog sektora) i izjavu kandidata da nije član političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 
Rok za dostavljanje kandidature je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji Prijestonice Cetinje.
 
Tražena dokumenta je potrebno dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade putem Građanskog biroa u zgradi Prijestonice Cetinje (Bajova 2. Cetinje, 81250) sa naznakom ,,Kandidatura za članstvo u Radnoj grupi za izradu LPAM-a“.
Kandidatura će biti razmatrana samo ako su dostavljena sva tražena dokumenta i u naznačenom roku.
 
Nakon isteka konkursa, Sekretarijat će u roku od tri dana na zvaničnoj internet prezentaciji Prijestonice Cetinje (www.cetinje.me) objaviti listu kandidata koji su podnijeli prijavu za člana Radne grupe. Nakon toga, u roku od pet dana biće izabrani kandidati za člana Radne grupe u skladu sa ispunjavanjem postavljenih kriterijuma.
 
Za izabrane članove Radne grupe predviđena je i novčana nadoknada.
 
 
Projekat „Strateško planiranje po mjeri mladih“ podržan je u okviru programa „Moja zajednica – snažna zajednica“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija, u partnerstvu sa NVO Aktivna zona sa Cetinja i Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, a finansira ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.