slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona predstavila Fondaciju mladih

on . Posted in Donatorske akcije

fondacija mladih press
Ak­tiv­na zo­na pred­sta­vi­la je ju­če no­vo­for­mi­ra­nu Fon­da­ci­ju mla­dih i pr­vi pro­je­kat ko­ji spro­vo­di, a to je pri­ku­plja­nje sred­sta­va za po­tre­be na­bav­ke opre­me za Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­sko odje­lje­nje Op­šte bol­ni­ce „Da­ni­lo pr­vi”.

Ka­ko je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ka­za­la ko­or­di­na­tor­ka Fon­da­ci­je mla­dih Dra­ga­na Po­pi­vo­da ri­ječ je o pr­voj fon­da­ci­ji ovog ti­pa u Cr­noj Go­ri či­ji je cilj da po­sta­ne plat­for­ma za raz­mje­nu stan­dar­da u obla­sti pri­ku­plja­nja nov­ca i fi­lan­tro­pi­je.

- Ci­lje­vi Fon­da­ci­je mla­dih su da afir­mi­še vri­jed­no­sti po­put hu­ma­no­sti, so­li­dar­no­sti, ak­ti­vi­zma, od­go­vor­no­sti, kre­a­tiv­no­sti-ino­va­tiv­no­sti, kri­tič­kog mi­šlje­nja, kao i dru­ge vri­jed­no­sti gra­dan­skog dru­štva, te da pru­ža po­dr­šku i pod­sti­caj raz­vo­ju ci­vil­nog dru­štva, kao i raz­vi­ja­nju i pro­mo­ci­ji fi­lan­tro­pi­je i kul­tu­re da­va­nja – na­ve­la je Po­pi­vo­da, i do­da­la da su za­da­ci Fon­da­ci­je da, pri­je sve­ga ma­pi­ra po­tre­be ak­te­ra dru­štva u lo­kal­noj za­jed­nci, i da obez­bi­je­di teh­nič­ku i fi­nan­sij­sku po­dr­šku gra­đan­skim ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je su usmje­re­ne ka za­do­vo­lje­nju po­tre­ba lo­kal­ne za­jed­ni­ce.
- Fon­da­ci­ja će ra­di­ti na an­ga­žo­va­nju kor­po­ra­tiv­nog sek­to­ra, in­sti­tu­ci­ja i gra­đa­na da ula­žu u lo­kal­nu za­jed­ni­cu. Na­dam se da će po­me­nu­ti ak­te­ri uvi­dje­ti zna­čaj fon­da ove vr­ste i pri­dru­ži­ti nam se u nje­go­vom stva­ra­nju i ja­ča­nju – re­kla je Po­pi­vo­da.

Uz pod­sje­ća­nje da je Fon­da­ci­ja mla­dih osno­va­na u okvi­ru pro­gra­ma „Aka­demija odr­ži­vo­sti“ u ko­ji su uklju­če­ne fon­da­ci­je iz svih dr­ža­va re­gi­o­na, iz­vr­šni di­rek­tor Ak­tiv­ne zo­ne Mi­loš Mar­ko­vić ka­zao je da je upra­vo kre­nu­la pr­va nji­ho­va do­na­tor­ska ak­ci­ja, od­no­sno pri­ku­plja­nje sred­sta­va za po­tre­be na­bav­ke opre­me za Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­sko odje­lje­nje bol­ni­ce na Ce­ti­nju.

- Ono po če­mu se ova do­na­tor­ska ak­ci­ja raz­li­ku­je od mno­gih je­ste uče­šće Evrop­ske uni­je i FAKT-a u ci­je­lom pro­ce­su, što pod­ra­zu­mi­je­va nji­ho­vu fi­nan­sij­sku po­dr­šku pu­tem me­čing pro­ce­sa, gdje će oni do­ni­ra­ti istu su­mu nov­ca ko­ji mi sa­ku­pi­mo pri­li­kom kam­pa­nje. Ta­ko da će na sva­ki do­na­tor­ski euro u okvi­ru ove ak­ci­je, EU i FAKT do­ni­ra­ti još je­dan do­dat­ni euro do mak­si­mu­ma od 4.000 eura – po­ja­sio je Mar­ko­vić. On je do­dao da će ak­ci­ja tra­ja­ti do kra­ja go­di­ne, a po­red mo­guć­no­sti upla­te do­na­ci­ja na ži­ro ra­čun 550-16576-19 kod So­si­e­te Ge­ne­ral Mon­te­ne­gro ban­ke, u svim ve­ćim objek­ti­ma na Ce­ti­nju bi­će po­sta­vlje­ne do­na­tor­ske ku­ti­je u ko­je će gra­đa­ni mo­ći do­ni­ra­ti ono­li­ko nov­ca ko­li­ko mo­gu.

Di­rek­tor bol­ni­ce „Da­ni­lo I” Ivan Ga­zi­vo­da is­ta­kao je da je ovo sa­mo jed­na u ni­zu broj­nih do­brih ak­ci­ja ko­je re­a­li­zu­ju mla­di lju­di oku­plje­ni u NVO Ak­tiv­na zo­na.

Ga­zi­vo­da je ka­zao da će pri­ku­plje­na sred­stva u ovoj ak­ci­ji bi­ti na­mi­je­nje­na za na­bav­ku mo­der­ne ope­ra­ci­o­ne lam­pe i CTG apa­ra­ta, što će, ka­ko je ka­zao, u mno­go­me olak­ša­ti i po­bolj­ša­ti rad Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­skog odje­lje­nja.

Izvor: DAN

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.