slide 1
 
slide 4

Postavljene donatorske kutije

on . Posted in Donatorske akcije

DONATORSKA KUTIJA
U okviru prvog projekta Fondacije mladih čiji je cilj prikupljanje sredstava za porodilište bolnice “Danilo I” danas su postavljene donatorske kutije u nekoliko objekata na Cetinju.

Aktivna zona predstavila Fondaciju mladih

on . Posted in Donatorske akcije

fondacija mladih press
Ak­tiv­na zo­na pred­sta­vi­la je ju­če no­vo­for­mi­ra­nu Fon­da­ci­ju mla­dih i pr­vi pro­je­kat ko­ji spro­vo­di, a to je pri­ku­plja­nje sred­sta­va za po­tre­be na­bav­ke opre­me za Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­sko odje­lje­nje Op­šte bol­ni­ce „Da­ni­lo pr­vi”.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.