slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Ministarstvo prosvjete: Poziv za predstavnike NVO

on . Posted in Konkursi OGD

NPAM konkurs
Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, br. 7/12), Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za mlade.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju tri predstavnika.
Pravo predlaganja kandidata za člana Radne Grupe imaju nevladine organizacije.
Predmet: izrada Nacionalnog plana akcije za mlade kao petogodišnjeg strateškog dokumenta za sprovođenje omladinske politike.
 
Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:
- upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima omladinske politike, omladinskog rada, učešća mladih u donošenju odluka;
- u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti omladinske politike;
- predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Nevladina organizacija je dužna da, uz prijedlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
 
Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u omladinskoj politici, omladinskom radu, učešću mladih u donošenju odluka;
- nije član organa političkih partija, glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl., javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;
 
Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju:
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa omladinskom politikom, omladinskim radom, učešću mladih u donošenju odluka;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.
 
Rok za dostavljanje prijedloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Predlaganje kandidata vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa web stranice
www.mps.gov.me, na kojoj je objavljen i ovaj poziv.
 
Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama
Ministarstva, radnim danima od 9 do 17 časova na adresu:
VLADA CRNE GORE
Ministarstvo prosvjete
Uprava za mlade i sport
Novaka Miloševa 28
81 000 Podgorica
sa napomenom: Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga, na internet stranici www.mps.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile.

Ministar prosvjete će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, izabrati one kandidate koje ispunjavaju sve uslove ovog konkursa, a.za koje je dostavljeno najviše prijedloga nevladinih organizacija.
 
Prijedlog kandidata za člana Radne grupe bice razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za clana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.