• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Organizovane konsultacije povodom kreiranja LAPM prijestonice Cetinje za 2024. godinu
By AktivnaZona Website

Organizovane konsultacije povodom kreiranja LAPM prijestonice Cetinje za 2024. godinu

(Cetinje, 16.11.2023. godine) Juče smo pužili podršku kreiranju novog Lokalnog akvionog plana za mlade na Cetinju za 2024. godinu, na konsultativnom sastanku koji je organizovala Prijestonica Cetinje.

Na poziv Prijestonice Cetinje, Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, na jučerašnjem sastanku, koji je okupio predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i drugih aktera omladinske politike u gradu, aktivno promišljali o potencijalnim mjerama i aktivnostima usmjerenim ka osnaživanju mladih i poboljšanju njihovog položaja tokom 2024. godine.

Ključni problemi sa kojima se mladi suočavaju se odnose na: nezaposlenost, mentalno zdravlje, problemi zavisnosti, nedostatak ekonomske stabilnosti i nezavisnosti, te nemogućnost osamostaljivanja.

Cilj ovog sastanka je bila analiza nove Nacionalne strategije za mlade za period 2023-2027, koja je usvojena u oktobru ove godine, u okviru koje su definisane četiri ključne oblasti, na koje lokalne samouprave u Crnoj Gori treba da oslone i njihove lokalne jednogodišnje akcione planove za mlade: 1. razvoj održivog sistema usluga za podršku mladima u procesu njihove tranzicije u odraslo doba; 2. stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni/e u kreiranje i sprovođenje javnih politika; 3. unapređenje položaja mladih, kroz međuresorni pristup; 4. unapređenje normativno-institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.

Stav učesnika/ca ovog sastanka je bio da bi lokalna samouprava trebalo da se fokusira na sljedeće teme: podrška postojećim servisima za mlade u prijestonici Cetinje (Savjetovalište za mlade pri Domu zdravlja, Omladinski klub i dr.), zatim podrška organizaciji raznih edukativnih radionica o temama bitnim za život mladih u gradu i ruralnim sredinama, karijerno savjetovanje, podrška pokretanju sopstvenih biznisa, podrška sezonskom zapošljavanju mladih, briga o mentalnom zdravlju i zdravlju generalno.

Nacrt ovog dokumenta će biti proslijeđen nadležnom ministarstvu, nakon čega slijedi usvajanje u lokalnom parlamentu.

  • No Comments
  • 16/11/2023